ศิลปศาสตร์สู่อาเซียน

ศิลปศาสตร์สู่อาเซียน

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการศิลปศาสตร์สู่อาเซียน ให้กับนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ โดยมี อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น หัวหน้างานกิจกรรม คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร นันนทนาการให้กับนักศึกษาก่อนเข้ากิจกรรมตามฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะ ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส.

POST: