คณะศิลปศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก  นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศประชาคมอา เซียน ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของ  ทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย โดยการเดินทางในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.นิรมล จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ ยิ้มกล่ำ รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ดร.พลารัก ไชยโย  รองคณบดีศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้
 
 
ภาพ: นายจิระวุฒิ  สาระธรรม   เรื่อง: น.ส.ไพลิน  ฉิมฉวี
จัดทำโดย: งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

POST:

admin |