อาเซียนกระชับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศ

อาเซียนกระชับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศ

อาเซียนจัดเวทีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนรับผิดชอบด้านสารสนเทศครั้งที่ 12 (12th AMRI) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการผลักดันบทบาทของความร่วมมือด้านสื่อ สารสนเทศ ในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน 

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อประชาคมที่รุ่งเรืองและสันติ (the Declaration on Social Responsible Media for a Peaceful and Prosperous Community) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านสื่อสารสนเทศในอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ชี้แจงถึงการจัดตั้งคณะทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ คณะทำงานอาเซียนด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (ASEAN Digital Broadcasting) คณะทำงานด้านสารสนเทศ สื่อ และการฝึกอบรม (Working Group on Information, Media, and Training) และคณะทำงานด้านเนื้อหาและการผลิต (Working Group on Content and Production) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศของ อาเซียนในอนาคต

แหล่งที่มา: asean.org

POST:

admin |