ศศ.สร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน

ศศ.สร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน

              นางนิรมล จันทร์แย้มคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ นายลือชัย แสงเงินอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ดร.สมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นายอนันท์ ศรีอนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.วังน้อย จ.อยุธยา นางอติมา เองตระกูล กรรมการผู้จัดการ Ayutthaya Garden River Home ว่าที่ร้อยตรีพินิจนันท์ ถาวรประดิษฐ์ผู้จัดการบริษัท เจพีออนทัวร์ และนายณรงค์ พงษ์สง่างาม กรรมการผู้จัดการบริษัทไฮ แอลู จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กร เอกชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงานและถือเป็นกลไกสำคัญในการขับ เคลื่อนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๒๒๑๔ อาคาร ๒๒ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา    

          ภาพและจัดทำ : ธินินทร

นำข้อมูลขึ้นเว็บไซตืโดย งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

POST:

admin |