อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและอาเซียนบวกสาม เมื่อต้นเดือนมิถุนายน

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและอาเซียนบวกสาม เมื่อต้นเดือนมิถุนายน

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้่ ดังนี้

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ได้หารือและติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 รวมทั้งการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามพิมพ์เขียวประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลงานของกลุ่ม High Level Task Force เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของสำนักเลขาธิการอาเซียนในประชาคมอาเซียน  และได้เสนอข้อแนะนำวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี ค.ศ. 2015 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือและแนะนำแนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศคู่ เจรจาในกรอบต่าง ๆ

ขณะที่การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก 3 นั้น ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สำคัญในภูมิภาคและ ระหว่างประเทศ รวมทั้งยังได้หารือเตรียมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวก 3 ขณะที่การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ได้หารือทิศทางของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมทั้งเตรียมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกระดับรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ปีนี้

แหล่งที่มา: mfa.go.th

POST:

admin |