คสช. ประกาศตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมสู่ AEC และคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คสช. ประกาศตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมสู่ AEC และคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 71 /2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอา เซียน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกันและสัมพันธ์กัน

คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมฯ และมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารงาน สำหรับองค์ประกอบคณะกรรมการ มีรองหัวหน้า คสช. และหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คสช. เป็นประธานกรรมการ ส่วนรองประธาน ประกอบด้วย รองหัวหน้า คสช. และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. รองหัวหน้าคสช. หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. และปลัดกระทรวงกลาโหม

นอกจากนี้ คสช. ยังได้ออกคำสั่งฉบับที่ 72/2557 ในวันเดียวกัน โดยกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน

แหล่งที่มา: banmuang.co.th และ manager.co.th

POST: