คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตน และเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการวางตัว และการปฏิบัติงาน สมควรกับการได้รับยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ ยิ้มกล่ำ รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน เป็นประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา ทวีคูณ รองคณบดีศูนย์นนทบุรี ดร.พลารัก  ไชยโย รองคณบดีศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการในแต่ละด้าน

 

ภาพ: นายจิระวุฒิ  สาระธรรม   เรื่อง: น.ส.ไพลิน  ฉิมฉวี
จัดทำโดย: งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

POST:

admin |