คณะศิลปศาสตร์ MOU กับ SHELTON COLLEGE INTERNATIONAL ประเทศสิงคโปร์

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการลง นามความร่วมมือและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับ SHELTON COLLEGE INTERNATIONAL ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อลงนามความร่วมมือกับ SHELTON COLLEGE INTERNATIONAL ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แลกเปลี่ยนนักศึกษาในการถ่ายโอนหน่วยกิตรายวิชา ร่วมกันทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน โดยการเดินทางในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีด้านวิชาการ อ.พัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน อ.นิรมล จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ดร.ศศิธร ศูนย์กลาง ผู้จัดการศูนย์ภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวดี วงษ์เสถียร อ.วนิดา วงศ์บรรณาคม อ.รุจิกา ธรรมลักษมี  อ.กันตวีร์ เวียงสิมา อาจารย์สาขาวิชาภาษา และ สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้
 
 
ภาพ: จิระวุฒิ  สาระธรรม   เรื่อง: ไพลิน  ฉิมฉวี
จัดทำโดย: งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

POST:

admin |