คำขวัญ

 "One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)
      
แหล่งข้อมูล :       
http://aseanten.wordpress.com
http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=12
http://www.pramanda.ac.th/newweb54/asean/index/gen-asean.html

POST: