วิสัยทัศน์

          ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางคลังความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียน อีกทั้งยังเป็นกลไกหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่รองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558

POST: