พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน
  2. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน
  3. ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับอาเซียน
  4. ส่งเสริมการเป็นคลังสมอง หรือ Think Tank ด้านอาเซียน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

POST: