กิจกรรม

  1. วิจัยเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
  2. ฝึกอบรมความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา
  3. จัดทำเว็บไซด์ศูนย์อาเซียนเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านอาเซียนศึกษา
  4. จัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ข่าวสารนิเทศ รายงานการวิจัย จดหมายข่าว และวารสาร เป็นต้น
  5. จัดประชุม เวทีสัมมนา จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และอภิปรายในรูปแบบต่างๆ
  6. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อทำการศึกษาเรื่องที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ
  7. สร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

POST: