แผนการดำเนินงาน

  • แผนระยะสั้น ปีที่1:ดำเนินการจัดตั้งศูนย์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ จัดทำโครงการวิจัย การฝึกอบรม การจัดทำ website และจัดทำเอกสารเผยแพร่
  • แผนระยะกลาง ปีที่ 2-3 : เน้นเพิ่มกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษาในทุกๆ ด้าน ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น เช่น การจัดประชุมสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับจังหวัดและภูมิภาคต่างๆ
  • แผนระยะยาว ปีที่ 4-5 :  เน้นการบริหารจัดการให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาในระดับชาติได้แก่ การจัดประชุมทางวิชาการ สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดและภูมิภาคต่างๆกิจกรรมสร้างความเป็นนานาชาติของศูนย์อาเซียนศึกษา โดยเฉพาะการจัดประชุม International Conference ในระดับชาติ และนานาชาติ

 

POST: