วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  1. เพื่อให้ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเยาวชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
  2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน
  4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า รวบรวม แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านอาเซียนศึกษา และภาษาต่างประเทศ
  5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การท่องเที่ยว ฯลฯ ในกลุ่มอาเซียน
  6. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ
  7. เพื่อเตรียมประชากรให้พร้อมกับการเป็นสมาคมอาเซียน
  8. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท้องถิ่นในการสร้างความตระหนักในเรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน

POST: